Incasso van de Contributie 2017…

Ultimo  december 2016 / begin januari  2017  wordt het eerste deel van 2017 geïnd

( incl. KNSA bijdrage )